Skip to main content

Reglement

 Utdrag fra ”Løpsreglement for travsport i Norge” for 2011

 
Kapittel 2 Trener og kjøre/montélisenser
 
§ 2-3 Utstedelse og inndragning av kjøre/montélisenser

For å delta i alle travløp, med unntak av lokale travløp uten totalisatorspill, skal kjører/rytter ha gyldig kjøre- og/eller montélisens utstedt av DNT eller utenlandsk sentralorganisasjon godkjent av DNT.
Kjøre-/montélisens for travhest kan utstedes til personer mellom fylte 16 og 70 år, for travponni til personer mellom 8 og 18 år.
I lokale travløp uten totalisatorspill er det ikke krav om lisens, og nedre aldersgrense for kjører/rytter av travhest er 15 år. Det kan i disse løp søkes om dispensasjon fra den øvre aldersgrense. Slik søknad skal sendes til det arrangerende lags styre, og i hvert enkelt tilfelle.
For ponniløp gjelder krav om lisens i alle typer løp.

Lisensen kan inndras for et bestemt tidsrom eller for alltid når:

1. Lisensinnehaveren ikke fyller betingelser fastsatt i særskilte Bestemmelser for travtrener- og kjøre-/montélisenser.
2. Lisensinnehaveren ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser overfor Det Norske Travselskap, tilsluttede driftselskap/forbund/lag eller utenlandsk sentralorganisasjon godkjent av DNT. Når lisens er inndratt pga økonomisk mislighold må vedkommende person sende inn ny søknad om lisens for å få den gjenåpnet.

Gyldig lisens utstedt av utenlandsk sentralorganisasjon som er godkjent av DNT, gir rett til å delta i travløp i Norge etter samme vilkår som gjelder for norske lisenser.

 
§ 2-4 Utstyr og vekt
 
For å delta i travløp skal :
 1. Kjører/rytter ha fastspent hjelm.
 2. Kjører/rytter ha kjøre-/ridedrakt i godkjente farger som er registrert i DNTs register.
 3. Kjører/rytter ha hvite bukser. Montérytter skal ha mørke ridestøvler eller ridesko.
 4. Montérytter skal ha sikkerhetsvest.
 5. Montérytter inklusiv utstyr – sal (med voilock, bryste og ryggstykke) og rytters egen bekledning med hjelm – veie minimum 65 kilo. Montérytter er selv ansvarlig for å oppfylle den oppgitte minimumsvekt. Gyldig vektmål er det som fremkommer av den vekt som benyttes på den aktuelle banen. Montérytter skal ved løpsbanens utgang ha assistent som kan overta hesten, og skal selv etter løp med plassering blant de fire første plasser i mål, møte direkte til kontrollveiing. Arrangøren kan bestemme at det skal foretas vektkontoll av ryttere utover de fire første plassene i mål. 
a.  I lokale travløp uten totalisatorspill gjelder ikke påbudet om registrerte draktfarger, men lisensierte kjørere/ryttere skal benytte drakt.
b. Vektbestemmelser for montérytter gjelder ikke i lokale travløp uten tatolisatorspill og ponniløp
 
Ved oppvarming av hester som skal delta i travløp, før og under travstevnet, samt ved fremmøte på oppsamlingsplass, skal kjøreren/rytteren ha presentabelt antrekk. Lisensierte kjørere/ryttere skal benytte drakt ved all kjøring/ridning i løpsbanen. Rytter skal ha sikkerhetsvest. Røyking er forbudt ved kjøring/ridning i løpsbanen, oppsamlingsplass og indre bane.
Arrangøren kan vedta begrensninger i tillatelse til oppvarming etter stevnets begynnelse.
Utfyllende utstyrsbestemmelser finnes i DNT's utstyrsliste.
 
 
Kapittel 4 Hestens/ponniens kvalifikasjoner
 
§ 4-2 Krav om registrering, sertifisering
Travhester som skal delta i travløp i Norge må være sertifisert og kunne identifiseres med hestepass utstedt av DNT eller utenlandsk sentralorganisasjon godkjent av DNT. I lokale travløp uten totalisatorspill kan usertifiserte hester delta i egne løp, dersom de ellers fyller betingelser fastsatt i dette reglement eller i særskilte bestemmelser.
Ponnier som skal starte i ponniløp i Norge må være registrert i DNTs ponniregister, eller tilsvarende utenlandsk register godkjent av DNT.
Travhest kan nektes å starte i travløp når DNT har utestående forfalte fordringer mot eier.
 
§ 4-4 Aldersbestemmelser for travhest/ponni
Hestens/ponniens alder regnes fra 1. januar det året den er født.
 
For å delta i travløp med sulky gjelder følgende aldersbestemmelser for hester registrert i DNTs sertifiseringsregister:
 1. 2 år til og med 12 år for varmblods hingster/vallaker og hopper.
 2. 2 år til og med 15 år for kaldblods hingster/vallaker og hopper.

2-åringer kan kun starte i:

 • mønstringsløp f.o.m. 1. mai
 • prøveløp f.o.m. 1. juli
 • rene 2-årsløp arrangert etter søknad til DNT. 2-årsløp for varmblodshester skal kun være åpne for norskfødte hester.
 
For å delta i montétravløp gjelder følgende aldersbestemmelser for hester registrert i DNTs sertifiseringsregister:
 1. 4 år til og med 12 år for varmblods hingster/vallaker og hopper.
 2. 5 år til og med 15 år for kaldblods hingster/vallaker og hopper.
 
For hester som deltar i lokale travløp uten totalisatorspill utvides den øvre aldersgrensen med ett år.
 
For å delta i travløp med sulky gjelder følgende aldersbestemmelser for ponnier registrert i DNTs register for ponnier:
3 år til og med 18 år for alle kategorier ponnier.
 
For å delta i montétravløp gjelder følgende aldersbestemmelser for ponnier registrert i DNTs register for ponnier:
4 år til og med 18 år for alle kategorier ponnier.
 
Bestemmelsene gjelder også utenlandske travhester/ponnier som skal starte i Norge, selv om de er startberettiget i sitt hjemland.
 
§ 4-5 Prøveløp
De særskilte bestemmelsene om prøveløp er inntatt i den månedlige løpsbulletinen.
For å kunne delta i totalisatorløp/premieløp må ustartede travhester eller travhester som det blir krevd for i medhold av særskilte bestemmelser for prøveløp, ha godkjent prøveløp over en distanse av minimum 2000 m med gjeldende tidskrav for sin årsklasse.
 
For å kunne delta i ponniløp må ustartede travponnier eller travponnier som det blir krevd for i medhold av særskilte bestemmelser for prøveløp, ha godkjent prøveløp over en distanse av minimum 1000 m med gjeldende tidskrav for angjeldende kategori.
 
Travhest/ponni som har deltatt i fire prøveløp uten å bli kvalifisert, må vente i én måned før den igjen kan delta i prøveløp.
 

Kapittel 6 Løpsproposisjoner
 

§ 6-3 Antall startende

I travløp kan det ikke starte mer enn femten travhester/ponnier i løp med voltestart, og maksimum tolv hester/ponnier fra én distanse. I travløp med autostart, kan det ikke starte mer enn tolv hester/ponnier. I montéløp med autostart kan det ikke delta mer enn 10 hester/ponnier. DNT kan gi dispensasjon for spesielle løp.

Hvis det til et totalisatorløp/premieløp eller ponniløp starterklæres flere hester/ponnier enn tillatt i løpet, har det arrangerende selskap rett til:

a. å dele løpet i to eller flere travløp etter de gjeldende bestemmelser for deling av løp som er publisert i den
månedlige løpsbulletinen.
b. å avvise et tilstrekkelig antall hester/ponnier for å komme frem til det reglementerte antall. Hvis ikke annet er bestemt i løpsinnbydelsen, skal reduksjonen skje etter de gjeldende bestemmelser for begrensning av deltakere som er publisert i den månedlige løpsbulletinen.

Kapittel 11 Fremmøte til start og starten

§ 11-3 Startmetoder
Følgende startmetoder benyttes:

1. Voltestart.
Det kan starte maksimum 12 hester fra en distanse, og maksimum 7 hester i samme rekke. Så snart hestene/ponniene er på plass på startstedet gir hovedstarteren signal til start. Starten skal foregå rett frem i det startspor og den startboks hesten/ponnien er tildelt, og startlinjen må ikke overskrides før kommando-ordet "kjør".
Hester/ponnier med startspor i andre rekke skal være en ekvipasjelengde bak startlinjen.
Volting skjer etter de til enhver tid gjeldende regler.
Dersom hest blir strøket, rykker de øvrige hestene/ponniene inn i nærmeste ledige spor. Dette får ingen innvirkning på sammensetning av voltene.
2. Autostart.
Det kan starte maksimum 8 hester i første rekke i sulkyløp, og maksimum 10 hester i samme rekke i montéløp. I montéløp kan det ikke starte hester i annen rekke.

 


 Løpsreglementet i sin helhet kan leses på DNTs nettsider